คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คำชี้แจงการของบประมาณปี 2564 งบลงทุน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ที่มาและความสำคัญ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และต้องเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนา สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร จำแนกเป็น 3 ด้านสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

ด้านนักเรียน จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 11 เรื่อง คือ 1) ทักษะวิชาการ 2) ทักษะอาชีพ
3) ทักษะชีวิต 4) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 5) เด็กเก่ง ICT 6) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 7) พัฒนา
การทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และมีทัศนคติที่ดี 8) จบการศึกษา มีงานทำ สามารถประกอบอาชีพได้
9) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 10) รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 11) ความเป็นพลเมืองดี 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 8 เรื่อง คือ 1) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน และครูมีทักษะวิชาชีพ 2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ 3) การจัดการชั้นเรียน 4) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 5) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยครูมีศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนในชั้นได้เป็นรายบุคคล 6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 7) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 8) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 5 เรื่อง คือ 1) ภาวะผู้นำ 
2) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 3) การบริหารสถานศึกษา 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

ภาพความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 1. นักเรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีสมรรถนะ
  ที่สำคัญในการแข่งขัน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง และใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ มีอัตราการสำเร็จการศึกษาและมีงานทำเพิ่มขึ้น มีภูมิคุ้มกันในการดำรงตนอยู่ในสังคมที่เกิด
  การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ
  และความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัด
  การเรียนการสอนคลังนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เข้ากับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างน้อย 2 ภาษา
 3. โรงเรียน มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา ทั้งวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ บุคลากร สถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
 4. เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ให้การยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ สถานที่ องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบุคลากร เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ใช้งบประมาณจากงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายการผูกพันเดิม) เป็นฐานในการเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 – 2564

จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกรับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต จึงวิเคราะห์จุดเน้น
ของโครงการเพื่อตอบรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1. ทักษะวิชาการ มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ในด้านทักษะวิชาการ เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องสมุดอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
 2. ทักษะอาชีพ มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
  สู่การประกอบอาชีพและการมีงานทำ เช่น ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ทักษะชีวิต มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น สระว่ายน้ำ สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
 4. ด้านภาษา มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อการสื่อสาร เช่น ห้องเรียนภาษา ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Sound lab) สื่อภาษาต่างประเทศ 
 5. ด้าน ICT วัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ด้าน ICT เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ ICT ในการเรียนรู้ และสร้างอาชีพ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ WIFI 

ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

 1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น เพื่อเพิ่มทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ให้กับผู้เรียน เน้นวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้
  จากประสบการร์จริงหรือสถานการณ์จำลอง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
  เป็นขั้นตอน (Coding) และมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 2. จัดหาบุคลากรครูให้ครบชั้น ครบวิชาเอก และมีครูเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือจัดหานักศึกษาฝึกงานหรืออาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน
 3. จัดสรรและพัฒนาครูด้านภาษาให้มีความชำนาญในการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้ 
 4. ด้าน ICT ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชน ทั้งเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณ สถานที่ องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบุคลากร เพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพ เช่น แหล่งเรียนรู้อาชีพในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียนขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย  ร้านค้าหรือบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

 1. มีความสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการสอน
 2. มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (แผน ๑๐ ขั้นตอน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
 3. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 4. ไม่มีการกำหนดกรอบวงเงิน แต่ขอให้โรงเรียนเลือกรายการตามความขาดแคลน จำเป็น
  ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

 

การคัดเลือกรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 1. ค่าครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 5 รายการ โรงเรียนเรียงลำดับความขาดแคลนจำเป็น 
 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงลำดับความขาดแคลนจำเป็น (คละทุกโรงเรียน) 
 3. ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) เสนอขอได้ตามเงื่อนไขของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ ตามหนังสือ ศธ. ที่ 04008.1/39 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 1. ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เป็นกรรมการ) พร้อมทั้งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
 2. ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการ
  ค่าครุภัณฑ์

ปฏิทินการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน

รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เดือนปี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สนผ..
1 – 3 ธ.ค. 2562 แจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ สพท. พร้อมคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศรต.
3 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2562 จัดทำรายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สพท./รร.
17 – 22 ธ.ค. 2562 บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สพท.
23 – 25 ธ.ค. 2562 ประมวลผลการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สพท. เพื่อบันทึกลงระบบ e-budgeting ส่งสำนักงบประมาณ
ศรต.
ภายใน 25 ธ.ค. 2562 ส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียวและงบผูกพัน
สพท.

 

ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โทรศัพท์ 02-2885878 โทรสาร 02-2885886

Email innoobec.qschool@gmail.com

ที่อยู่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ตู้ ปณ.21 ปทฝ.ศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10304