โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop On-Grid System)

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล